Algemene Voorwaarden KOERS

 1. Definities

 • Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden geldende op elk aanbod, offerte en/of overeenkomst van KOERS aan de Klant en/of tussen Partijen.
 • Consument: Iedere natuurlijke persoon, die voor niet-beroepsmatige doeleinden, de door KOERS ter beschikking gestelde Diensten bestelt.
 • Diensten: De diensten die worden geleverd aan de Klant door de KOERS zoals bepaald in de tussen Partijen opgemaakte aanbod, offerte en/of Overeenkomst.
 • Kalenderdag: Een dag, inclusief zaterdag of zondag of een feestdag in België.
 • KOERS: Team KOERS BV, met zetel te Heibloemlaan 34, 2920 Kalmthout en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0757.817.745. KOERS kan gecontacteerd worden via [email protected].
 • Klant: De Consument of rechtspersoon die beroep wenst te doen op de diensten van KOERS en haar hiertoe de opdracht geeft.
 • Overeenkomst: De afspraken zoals gemaakt tussen Partijen en opgenomen in een offerte, bestelbon en/of overeenkomst in het kader van de Diensten zoals geleverd door KOERS.
 • Overeenkomst op afstand / Verkoop of afstand: Elke overeenkomst tussen KOERS en de Klant inzake goederen of Diensten die wordt gesloten in het kader van een door de KOERS georganiseerd systeem voor verkoop en/of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 • Partij: Klant of KOERS
 • Partijen: Klant en KOERS
 • Sessie: De Diensten die door KOERS aan de Klant worden gegeven op het tussen hen bepaalde specifieke Tijdsslot en dit voor de door hen bepaalde duurtijd. De volledige Overeenkomst kunnen meerdere Sessies omvatten op verschillende Tijdssloten.
 • Tijdsslot: Het specifieke moment (datum en uur) waarop Partijen hebben afgesproken om een Sessie in te plannen.
 • Website: www.KOERS.team

 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door KOERS uitgereikte documenten aan de Klant in het kader van de uitvoering van de Diensten zoals: offertes, bestelbonnen, overeenkomsten en/of facturen.  

 1. Zij vervangen alle eventuele vroegere en/of andere algemene voorwaarden van KOERS. De eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Klant worden hierbij tevens uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel, behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden.

 1. De ondertekening van de offerte / bestelbon en/of overeenkomst, dan wel het akkoord via e-mail / tekstbericht / en of op enige andere schriftelijke wijze houdt de algehele en definitieve aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in.

 1. KOERS behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. De Klant dient aldus bij elke bestelling de Algemene Voorwaarden opnieuw goed door te nemen.

 1. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Klant minstens 18 jaar zijn of ouder. Als KOERS merkt dat de bestelling geplaatst is door een minderjarige, behoudt zij zich het recht voor om de bestelling te weigeren dan wel te annuleren.

 1. Offertes en prijzen

 1. De Klant wenst KOERS in te schakelen om de Diensten te verlenen zoals uiteengezet in de Overeenkomst.

 1. De offerte zoals uitgevaardigd door KOERS is – behoudens andersluidende vermelding op de offerte - 30 dagen geldig, vrijblijvend en niet-bindend tot op het moment van aanvaarding door de Klant en bevestiging van deze aanvaarding door KOERS.

 1. De Overeenkomst zal beschouwd worden als door de Klant aanvaard na de ondertekening ervan door de Klant, dan wel na schriftelijke bevestiging door de Klant aan KOERS. Zolang er geen aanvaarding en/of bevestiging van aanvaarding van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden, behoudt KOERS zich het recht voor om de uitgevaardigde Overeenkomst te herroepen.

 1. Alle prijzen worden weergeven in EUR, omvatten alle taksen en zijn inclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld.

 1. KOERS verbindt zich slechts tot hetgeen uitdrukkelijk vermeld is in een aanvaarde (en bevestigde) Overeenkomst. Wijzigingen na toestemming en/of ondertekening van de Overeenkomst, aanvullende opdrachten, en/of extra werkzaamheden dienen steeds schriftelijk ter kennis worden gebracht van KOERS en zullen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijk verzoek van de Klant en bevestiging door KOERS, of indien KOERS daartoe de noodzaak ziet en na uitdrukkelijke voorafgaande bevestiging door de Klant.

 1. Elke wijziging aan de oorspronkelijke Overeenkomst kan een verandering in de prijs met zich meebrengen. KOERS behoudt zich het recht voor om haar facturatie aan te passen naargelang de desbetreffende wijzigingen.

 1. Voor zover een Overeenkomst wordt opgemaakt op basis van informatie, specificaties of richtlijnen verstrekt door de Klant, garandeert de klant de volledigheid en juistheid van de meegedeelde informatie, zonder verplichting tot controle van de informatie voor KOERS.

 1. KOERS behoudt zich het recht voor om iedere bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.

 1. Facturatie en Betaling

 1. Voor zover de betaling verloopt via de KMO-Portefeuille (zie ook artikel 4.6 en verder) zal het volledige bedrag gefactureerd worden en betaald worden voorafgaand aan de Diensten geleverd door KOERS. Voor zover de betaling (inclusief de bedragen die de Klant zelf draagt) niet tijdig is ontvangen, zullen de Diensten door KOERS opgeschort worden tot aan de volledige betaling, en zal de schadevergoeding zoals bepaald in artikel 4.8 ev. van toepassing zijn.  

Voor de bedragen die niet betaald worden door de KMO-Portefeuille zullen de principes zoals bepaald voor klanten zonder KMO-Portefeuille van toepassing zijn, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn artikel 4.2 ev. en 4.8 ev. van huidige Algemene Voorwaarden.

 1. Voor zover de Klant geen gebruik maakt van de KMO-Portefeuille en niets specifiek tussen Partijen werd afgesproken in de Overeenkomst, zal de facturatie door KOERS, en de betaling van de facturatie door de Klant als volgt verlopen:

 • 40% van het totale bedrag: Voorafgaand aan de aanvang van de eerste Sessie.
 • 30% van het totale bedrag: In de loop van het traject.
 • 30% van het totale bedrag: op het einde van het traject en in ieder geval vóór de laatste Sessie.

 1. Voor zover specifieke facturatie en betalingstermijnen zijn overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst, zal KOERS de uitvoering van de Diensten factureren zoals tussen Partijen werd afgesproken in de Overeenkomst.

 1. In ieder geval kan KOERS de uitvoering van de Diensten op elk moment na voltooiing daarvan factureren aan de Klant.

 1. KOERS gaat ervan uit dat de facturatiegegevens die zij ontvangt van de Klant correct zijn. KOERS is uiteraard niet aansprakelijk in het geval van fraude of bedrog of in het geval van fouten door de Klant waardoor een bestelling niet, of enkel met vertraging, kan uitgevoerd worden.

 1. Facturen zijn betaalbaar binnen 14 Kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding. Betaling dient te geschieden op de door KOERS schriftelijk aangewezen bankrekening. Het tijdstip van betaling is van essentieel belang.

 1. Voor zover de klant het niet eens is met de factuur van KOERS, dient zij de factuur binnen 8 Kalenderdagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te betwisten. Facturen worden geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag na de datum van de e-mail waarmee de desbetreffende factuur is verzonden.

 1. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn in een B2B-relatie is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 175 EUR per factuur, onverminderd het recht van Dienstverlener om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.10 van huidige algemene voorwaarden. Bovendien zal elke onbetaalde factuur vanaf haar vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlintrest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn in een B2C-relatie, zal boek XIX “Schulden van de consument” WER van toepassing zijn, en zal na de eerste herinnering en na het verstrijken van de in de wet bepaalde 14 kalenderdagen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn zoals bepaald in artikel XIX.4, 2° Wetboek Economisch Recht evenals zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met een verwijlintrest gelijk aan de interestvoet zoals bepaald in Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Dit onverminderd de bepaling van artikel 4.10 van huidige algemene voorwaarden.  

 1. KOERS voorziet in de mogelijkheid voor de Klant om de betaling (minstens deels) te (laten) uitvoeren via de KMO-Portefeuille. Indien de Klant wenst te werken met de KMO-Portefeuille zal deze KOERS hier bij de aanvraag van de offerte, en ten laatste bij het sluiten van de Overeenkomst, van op de hoogte brengen.

 1. Voor zover er wordt gewerkt met de KMO-Portefeuille zullen – naast de voorwaarden zoals bepaald in de Overeenkomst en huidige Algemene Voorwaarden - de regels van de KMO-portefeuille van toepassing zijn op, onder andere – zonder daartoe beperkt te zijn - de facturatie en betaling. U bent als Klant zelf verantwoordelijk voor het nemen van de noodzakelijke stappen met oog op de betaling van de facturen van KOERS door de KMO-portefeuille. Voor zover KOERS geen tijdige betaling ontvangt van de KMO-Portefeuille geldt het vermoeden dat de Klant niet (tijdig) haar verplichting ten aanzien van KOERS en de KMO-Portefeuille heeft nageleefd. De Klant zal hiervoor dan ook de aansprakelijkheid dragen. Daarenboven behoudt KOERS zich het recht om ten aanzien van de Klant een extra administratiefactuur op te maken voor het daarmee gepaarde werk in hoofde van KOERS.

 1. Voor zover de Klant gedurende de duurtijd van de Overeenkomst geen beroep meer zou kunnen doen op de KMO-portefeuille zal zij KOERS hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal de Klant zelf instaan voor het betalen van de Diensten zoals bepaald in de Overeenkomst.

 1. Uitvoering van de Diensten

 1. Eventuele Diensten, voorafgaandelijk niet gekend door KOERS of Klant of niet (correct) gemeld door de Klant, maar strikt noodzakelijk om de verdere Diensten te kunnen uitvoeren, maken geen deel uit van de bestaande Overeenkomst, en zullen – behoudens anders tussen Partijen overeengekomen - worden aangerekend aan de gebruikelijke prijzen en zijn ten laste van de Klant. Eventuele meer of minder Diensten die niet werden opgenomen in de Overeenkomst zullen tevens nog worden aangerekend aan de Klant.

 1. KOERS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan de uitvoering van de opdracht door te voeren indien tijdens de uitvoering blijkt dat rekening houdende met, zonder daartoe beperkt te zijn, beschikbaarheid, haalbaarheid, locatie, aantallen, (technische) evolutie, specificaties van goederen en/of diensten,… dergelijke wijzigingen nodig zijn om de goede uitvoering te verzekeren. KOERS zal de Klant hier tijdig van op de hoogte brengen.

 1. De door KOERS geleverde Dienst is altijd een "inspanningsverbintenis".

 1. Voor de uitvoering van de Diensten is de medewerking van de Klant vereist. De Klant verbindt zich ertoe de noodzakelijke medewerking te verlenen. De Klant zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst zorgen voor volledige samenwerking met KOERS om KOERS in staat te stellen haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen. Deze samenwerking kan bestaan uit assistentie aan KOERS door personeel van de Klant, het ter beschikking stellen van werkruimte aan KOERS, etc. en zal worden beschreven in de Overeenkomst.

 1. De Klant verbindt zich ertoe om de door KOERS gevraagde informatie en/of documentatie te bezorgen die vereist is om de dienstverlening door KOERS mogelijk te maken.

 1. Derde Partijen en onderaanneming

 1. Voor de uitvoering van de Diensten behoudt KOERS zich het recht voor beroep te doen op derde partijen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, catering, locatie, materiaal, installaties,…

 1. Voor zover mogelijk worden de prijzen van de onderaannemers en/of derde partijen mee opgenomen in de Overeenkomst.

 1. De Klant aanvaardt dat KOERS gebonden is en/of kan zijn door de beschikbaarheid, het aanbod en de prijzen opgelegd door deze derden.

 1. Indien de Klant wenst beroep te doen op een welbepaalde specifieke derde, waaronder zonder daartoe beperkt te zijn locatie, catering,.. brengt deze KOERS hiervan op de hoogte. De Klant aanvaardt dat KOERS in dit geval het recht heeft de Klant te verzoeken zelf de communicatie te voeren met de desbetreffende derde. KOERS is geen Partij in de eventuele overeenkomst gesloten met deze derde partij voor de door die partij geleverde goederen en/of diensten.  

 1. De Klant erkent en aanvaardt dat de mogelijkheid tot wijziging van de Diensten en/of opdracht waarvoor een derde werd aangesteld, onderhavig is aan de beschikbaarheid van deze derde.

 1. Alle extra kosten gemaakt na sluiten van de Overeenkomst in hoofde van de derde, inclusief extra prestaties verricht op de locatie van de Klant, worden doorgerekend aan de Klant.

 1. Annulatie / verplaatsing van een tijdsslot

 1. In het kader van de afgesloten Overeenkomst zullen Partijen specifieke momenten bepalen waarop de Diensten door KOERS zullen geleverd worden. De Klant erkent dat deze momenten worden vrijgehouden voor de Klant, waardoor op deze momenten aldus geen andere afspraken (kunnen) worden gemaakt door KOERS. De gemaakte afspraak is dan ook een bindende afspraak in hoofde van de Klant. Het annuleren en/of herplannen van een afspraak is niet gelijk aan de beëindiging van de Overeenkomst zoals bepaald in artikel 8 van huidige algemene voorwaarden.

 1. De nood aan het herplannen en/of annuleren van een specifiek tijdsslot kan steeds voorkomen, zie ook artikel 8 van huidige algemene voorwaarden.

Bij een herplanning door de Klant kan de Dienst geheel en/of gedeeltelijk aangerekend worden aan de Klant volgens volgende principes:

Type Dienst

Moment van vraag tot herplannen

Aanrekening aan Klant

Individuele coaching

Tot 24 u voor start van het geplande tijdsslot

Gratis herplannen

Individuele coaching

Vanaf 24u voor start van het geplande tijdsslot

€ 100 per geannuleerd uur

Coaching vanaf 2 personen

Tot 21 Kalenderdagen voor het geplande tijdsslot

Gratis herplannen

Coaching vanaf 2 personen

Tussen 21 Kalenderdagen en 7 Kalenderdagen voor het geplande tijdsslot

€ 50 per geannuleerd uur

Coaching vanaf 2 personen

Tussen 7 Kalenderdagen en 24u voor het geplande tijdsslot

€ 100 per geannuleerd uur

Coaching vanaf 2 personen

Binnen 24u voor het geplande tijdsslot

€ 150 per geannuleerd uur


Bij een annulatie door de Klant kan de Dienst geheel en/of gedeeltelijk aangerekend worden aan de Klant volgens volgende principes:

Type Dienst

Moment van vraag tot annulatie

Aanrekening aan Klant

Individuele coaching

Tot 7 kalenderdagen voor start van het geplande tijdsslot

Gratis annulatie

Individuele coaching

Vanaf 7 kalenderdagen voor start van het geplande tijdsslot (7e dag inclusief)

€ 100 per geannuleerd uur

Coaching vanaf 2 personen

Tot 21 Kalenderdagen voor het geplande tijdsslot

Gratis annulatie

Coaching vanaf 2 personen

Tussen 21 Kalenderdagen en 7 Kalenderdagen voor het geplande tijdsslot

€ 150 per geannuleerd uur

Coaching vanaf 2 personen

Binnen 7 Kalenderdagen en 24u voor het geplande tijdsslot (7e kalenderdag inclusief)

€ 200 per geannuleerd uur

Een terugbetaling is in geen geval mogelijk. Zie ook artikel 8.1 van huidige algemene voorwaarden.

 1. De Klant erkent dat voor zover er beroep is gedaan op een derde partij conform artikel 6 van huidige Algemene Voorwaarden, de Klant bij het annuleren dan wel herplannen ertoe kan gehouden zijn om een vergoeding te betalen aan deze derde partij, afhankelijk van de eigen voorwaarden van deze derde Partij. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant die de betaling aan deze derde op eerste verzoek daartoe zal voldoen. Voor zover de communicatie en betaling van deze derde partij via KOERS verloopt, zal de Klant de betaling voldoen aan KOERS bij eerste verzoek daartoe door KOERS.

 1. De Klant erkent kennis te hebben van het feit dat in geval van het herplannen van een Sessie naar een nieuw Tijdsslot, dit afhankelijk is van de beschikbaarheid van KOERS alsook deze van de eventuele derde partijen.

 1. Beëindiging

 1. Bij het aangaan van de Overeenkomst met KOERS zal altijd ingetekend worden voor een vooraf bepaald aantal Sessies waarin KOERS haar Diensten zal leveren. Voor zover de Klant geen gebruik wenst te maken van de door haar bestelde Sessies, zal dit de eigen verantwoordelijkheid zijn van de Klant. Een terugbetaling door KOERS aan de Klant en/of het niet factureren van de resterende Sessies is niet mogelijk. Voor zover de instantie (VDAB, KMO Portefeuille) de desbetreffende sessies niet zou dekken, draagt de Klant de verantwoordelijkheid de openstaande bedragen te voldoen aan KOERS.

 1. De Sessies zoals bepaald in de Overeenkomst blijven een jaar geldig na het sluiten van de Overeenkomst. De Klant heeft hierdoor steeds de mogelijkheid om alsnog gebruik te maken van de resterende Sessies binnen het desbetreffende jaar na sluiten van de Overeenkomst, behoudens indien de Overeenkomst om enige reden werd beëindigd.

 1. Voor zover de Klant die beroep doet op de KMO Portefeuille aan KOERS te kennen geeft de Overeenkomst te willen beëindigen vooraleer de bestelde Sessies doorlopen zijn, zullen Partijen het nodige doen om het dossier bij de KMO Portefeuille administratief af te sluiten, en zal de Klant de nodige stavingsdocumenten daartoe voorzien.

 1. KOERS behoudt zich het recht voor om ten aanzien van de Klant een extra administratiefactuur op te maken voor de afsluiting van het dossier ten bedrage van 50 EUR, tenzij de daadwerkelijk geïnvesteerde tijd een hogere factuur zou verantwoorden.

 1. Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Elke Partij verklaart en garandeert aan de andere Partij dat:

 1. Zij de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om de Overeenkomst aan te gaan;
 2. De uitvoering van de Overeenkomst en de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet in strijd is met enige andere overeenkomst en/of verbintenis waarbij zij partij is;
 3. De Overeenkomst vormt een wettelijke, geldige en bindende verplichting.
 1. KOERS is krachtens de Overeenkomst niet aansprakelijk voor door de Klant geleden indirecte schade, noch voor enige andere gevolgschade, behoudens in geval van opzet of grove schuld ("opzet", "grove schuld" of "grove nalatigheid") van KOERS.

 1. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van KOERS in alle gevallen nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de waarde van de offerte, met een maximum van 1.000  EUR (welke van de twee het laagst is).

 1. Confidentialiteit

 1. Vertrouwelijke informatie is alle informatie in welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk of digitaal) van welke aard dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot commerciële, financiële, strategische, technologische, juridische, fiscale, enz. informatie, zoals, maar niet beperkt tot handelsgeheimen, databanken, rapporten, interpretaties, prognoses, analyses, ideeën, correspondentie, presentaties, verslagen, klantenlijsten en andere klanteninformatie, knowhow, ontwerpen, technische specificaties, productieprocessen of -verbeteringen, marktdefinities, enz. ), die door de ene Partij aan de andere is bekendgemaakt of die op enige andere wijze door een Partij is ontvangen tijdens of in verband met de Overeenkomst, en ongeacht of deze informatie beschermd kan worden op grond van een intellectueel eigendomsrecht.

 1. Elke Partij erkent dat zij in de loop van de Overeenkomst in het bezit kan komen van vertrouwelijke informatie die door de andere Partij in het kader van de Overeenkomst is bekendgemaakt.

 1. Elke Partij stemt ermee in alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst uitwisselen of verkrijgen en die niet als zodanig beschikbaar is voor het publiek of via onafhankelijke bronnen, als strikt vertrouwelijk te behandelen.

 1. Niet als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd alle informatie die:

 1. publiekelijk beschikbaar is, anders dan als gevolg van een schending van deze clausule;
 2. reeds bekend was bij de partij vóór het aangaan van de overeenkomst gevormd door offerte / algemene voorwaarden, en wanneer deze informatie niet als vertrouwelijk wordt beschouwd krachtens een andere overeenkomst;
 3. op rechtmatige wijze is verkregen anders dan door middel van de overeenkomst gevormd door offerte / algemene voorwaarden.
 1. Elke Partij stemt ermee in geen vertrouwelijke informatie direct of indirect aan derden bekend te maken, behalve aan haar personeel, andere personen die de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uitvoeren, of dienstverleners die door een tot beroepsgeheim gezworen partij in dienst zijn genomen, op voorwaarde dat de partij ervoor zorgt dat het personeel, personen die de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uitvoeren of dienstverleners die door een tot beroepsgeheim gezworen partij in dienst zijn genomen, voordat zij de vertrouwelijke informatie ontvangen, voldoen aan dezelfde verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en niet-gebruik van de vertrouwelijke informatie als die welke in de Overeenkomst zijn opgelegd.

 1. Elke Partij zorgt ervoor dat noch zijzelf, noch enig lid van haar personeel of andere persoon die de verplichtingen van de Overeenkomst uitvoert, vertrouwelijke informatie gebruikt voor andere doeleinden dan die welke op grond van de Overeenkomst zijn toegestaan.

 1. De Partijen komen overeen dat de vertrouwelijke informatie alleen met een derde partij mag worden gedeeld indien :

 1. deze bekendmaking wettelijk verplicht is, in welk geval de partij die de vertrouwelijke informatie bekendmaakt de niet bekendmakende partij onmiddellijk op de hoogte stelt van deze bekendmaking;
 2. dit noodzakelijk is ter ondersteuning van een vordering of verdediging in een geschil tussen de partijen
 3. indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen.

 1. Overmacht

 1. Indien een geval van overmacht een Partij belet haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen, stelt deze Partij de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis en plegen de Partijen overleg om een billijke oplossing te vinden en stellen zij alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om de gevolgen van het geval van overmacht zoveel mogelijk te beperken.

 1. De uitvoering van de verplichtingen van de Partijen uit hoofde van de Overeenkomst die door de gebeurtenis van overmacht zijn getroffen, wordt opgeschort voor de duur van de door de gebeurtenis van overmacht veroorzaakte vertraging en de periode van uitvoering wordt automatisch met een gelijke periode verlengd, zonder dat een aanvullende vergoeding verschuldigd is.

 1. Indien de situatie van overmacht langer dan dertig (30) kalenderdagen aanhoudt en de Partijen er niet in geslaagd zijn een billijke oplossing te vinden, heeft elke Partij het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is.

 1. Intellectuele eigendom

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan : al dan niet geregistreerde auteursrechten, merkenrechten, handelsnaam, tekeningen- en modellenrechten, octrooien, know how, methoden, concepten en/of enige andere (intellectuele eigendoms)rechten.

 1. De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van de weergegeven, informatieve, mededelingen en/of andere uitingen met betrekking tot de Producten, verpakking, de Website, de content op de Website,.. berusten bij KOERS en/of andere rechthebbenden.

 1. Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten van KOERS dan wel deze op enige wijze in gevaar te brengen.

 1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de documenten die deze aan KOERS heeft bezorgd. De Klant garandeert dat alle tekst, afbeeldingen, foto’s en/of andere creatieve elementen die zij aan KOERS bezorgt haar eigendom zijn en/of dat zij minstens de toelating heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar om de voormelde /aangeleverde elementen te gebruiken.

 1. Klachtenprocedure

 1. Voor eventuele klachten over de geleverde Diensten, KOERS, .. kan u KOERS steeds contacteren via [email protected]. KOERS doet er alles aan om de klacht binnen de 10 Kalenderdagen te behandelen.

 1. Algemene bepalingen

 1. Alle kennisgevingen tussen Partijen gebeuren per email via het e-mail adres zoals in artikel 1 van huidige Algemene Voorwaarden vermeld, alsook het door de Partijen opgegeven e-mail adres.

 1. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 1. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan in geen geval de nietigheid en/of niet-afdwingbaarheid van de andere bepalingen met zich meebrengen. Partijen zullen in dat geval zich inspannen om een eventuele nietige bepaling te vervangen door een equivalente en geldige bepaling.

 1. Tenzij anders voorzien in deze Algemene Voorwaarden kan de nalatigheid of vertraging van een Partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens deze Algemene Voorwaarden, in geen geval beschouwd worden als een verzaking aan dit recht of rechtsmiddel, of aan enig ander recht of rechtsmiddel waarop een Partij zich kan beroepen krachtens deze Algemene Voorwaarden.

 1. De Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, inclusief alle bijlagen, vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt alle eerdere (mondelinge, schriftelijke en/of digitale) overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dat onderwerp.

 1. BEVOEGDE RECHTBANK – RECHTSKEUZE

 1. De Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht.

 1. In geval van onenigheid omtrent de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, zal een dergelijk geschil bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken gelegen te Antwerpen, afdeling Antwerpen (België).